MSZ Ukrainy wyraża stanowczy protest w związku z otwarciem mostu przez Cieśninę Kerczeńską i po raz kolejny podkreśla nielegalność jego budowy przez Rosję bez zgody Ukrainy.

Takie działania Moskwy zasadniczo są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami i zasadami prawa międzynarodowego, rażąco naruszają Konwencję ONZ w sprawie prawa morskiego 1982 roku i dwustronne zobowiązania przed Ukrainą.

W warunkach rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie i tymczasowej okupacji półwyspu Krymskiego to faktycznie jest próbą jej aneksji części suwerennym terytorium Ukrainy.

Budowa mostu, jak i wszelkie inne działania kremla okupacyjnej władzy, w żaden sposób nie mogą zmienić status Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola jako integralnej części terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Rosja jako państwo-okupant ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich międzynarodowo-niezgodnych z prawem czynów i zwróci poniesione szkody.

Ukraina będzie konsekwentnie pracować nad rozszerzeniem krajowych i międzynarodowych sankcji w stosunku do osób fizycznych i prawnych zaangażowanych do nielegalnej budowy suwnicy przejście przez cieśninę kerczeńską.

mfa.gov.ua