Ministerstwo Rozwoju RP realizuje projekt pomocy rozwojowej dla Ukrainy pod nazwą „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów” w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Już 18 września br. w Kijowie odbędzie się konferencja PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACYJNOŚĆ-ROZWÓJ REGIONALNY, a 19 września w Czernihowie seminarium nt. polityki regionalnej i wsparcia MŚP.

Projekt jest częścią strategii polskiego Ministerstwa Rozwoju dotyczącej szerszego zaangażowania w realizację projektów współpracy rozwojowej oraz ukierunkowania ich na realizację konkretnych celów. To m.in. budowa stabilnego systemu zarządzania państwem i rozwój przedsiębiorczości oraz szersza promocja polskich rozwiązań w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej.

Misją projektu jest wsparcie Ukrainy w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa. Projekt składa się z dwóch głównych komponentów skierowanych do administracji centralnej oraz wybranych ukraińskich regionów:

usprawnienie procesu decentralizacji i realizacji polityki rozwoju regionalnego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności władzy centralnej;
wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej.
Poprzez niniejszy projekt Ministerstwo Rozwoju zamierza aktywniej działać na rzecz rozwoju Ukrainy. Wiodącymi partnerami Ministerstwa Rozwoju w realizacji projektu są dwie agencje państwowe: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, które mają już doświadczenie we współpracy z Ukrainą z poprzednich lat. Projekt zapewnia kontynuację już zrealizowanych działań.

Ponadto w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty, a w szczególności samorządy wybranych polskich miast i województw, mające partnerskie związki z miastami i regionami Ukrainy.

Wiodącymi beneficjentami i partnerami projektu po stronie ukraińskiej są:

na szczeblu centralnym: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu (MRGiH)
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (MRRBiGK);
na szczeblu regionalnym: zarówno administracja obwodowa, jak i samorządy kluczowych ośrodków miejskich w obwodach: czerkaski, czernihowski, kijowski, lwowski, tarnopolski, winnicki i żytomierski.
Formy realizacji projektu:

działania doradcze polskich ekspertów;
wspólne opracowanie dokumentów programowych i operacyjnych, m.in. dla wybranych regionów Ukrainy i regionalnych centrów wsparcia przedsiębiorczości;
działania szkoleniowe obejmujące m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych;
wyposażenie regionalnych centrów przedsiębiorczości w dodatkowy sprzęt.