Jednym z najbardziej aktualnych tematów na polskim rynku pracy jest deficyt pracowników. Przedsiębiorstwa, fabryki czy gospodarstwa rolne mają nie lada problem by znaleźć ręce do pracy. W związku z powyższym powszechnym stało się
zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy, tj. przede wszystkim z Ukrainy. Pracownicy Ci wykazują się umiejętnościami, chęcią pracy, rzetelnością i pracowitością. Zadowoleni są zarówno pracujący jak i pracodawcy, którzy powierzają wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. W związku z masowym zatrudnianiem pracowników z Ukrainy przez polskich przedsiębiorców znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, by przepisy określone w tymże dokumencie spełniały wymogi dyrektywny unijnej 2014/36/UE. Zasadniczą różnicą wynikającą z ustawy będzie zmiana w zezwoleniach na pracę. Nowe zezwolenia będą nosić nazwę zezwolenia na pracę sezonową. Będą one wydawane przez Starostę Powiatowego
Urzędu Pracy. Nazwa „sezonowe” będzie dotyczyła konkretnych podklas działalności. Na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec będzie mógł pracować przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i wykonywać każdą pracę sezonową określoną przez dane rozporządzenie. Koszt takiego wniosku jaki będzie musiał ponieść pracodawca, chcący zatrudnić pracownika, wyniesie 30 zł.
Jeszcze innym rozwiązaniem w kwestii zatrudniania cudzoziemców będzie wprowadzenie tzw. „nowych” oświadczeń, które będą dotyczyły obywateli 6 państw „oświadczeniowych”. W tejże procedurze będą obowiązywać podklasy działalności „nie-sezonowe”, wpłata za rozpatrzenie wniosku – 30 zł. Pracownik na tym oświadczeniu będzie mógł pracować przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Decyzję będzie wydawać starosta Powiatowego Urzędu Pracy. Istotnym zapisem, który będzie obowiązywać od stycznia 2018 r. będzie możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wg
ustawy o cudzoziemcach art. 87 ust 1 pkt 12 b. Warto także zapamiętać, że pomimo iż nowe przepisy wchodzą w życie od stycznia 2018 r., to do końca 2018 r. będzie obowiązywać tzw. „okres przejściowy”. Co to oznacza dla pracowników i pracodawcy? Otóż jeżeli pracownik uzyskał wszelkie niezbędne dokumenty według procedur obowiązujących w 2017 r., które pozwalają na
wykonywanie legalnej pracy na terytorium RP, to będą one ważne do końca roku 2018.

Monika Piątek, Koordynator PUIG ds. migracji i legalizacji pobytu

http://www.pol-ukr.com/wp-content/uploads/2017/08/eDIALOG_7_38_2017.pdf