JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELA UKRAINY

Pracodawca w Polsce może zatrudnić obywatela Ukrainy wedle procedury uproszczonej ale nie dłużej niż na 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Procedura uproszczona polega na zarejestrowaniu w powiatowym Urzędzie Pracy OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI (…….) UKRAINY.

Do rejestracji Oświadczenia należy osobiście, lub przez pełnomocnika złożyć wypełniony i podpisany dokument bezpośrednio w powiatowym Urzędzie Pracy lub przez internet, wchodząc na portal www.praca.gov.pl.

Dokumenty, potrzebne do załatwienia sprawy:

 • w przypadku spółek wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku spółek cywilnych, a także NIP oraz REGON;
 • w przypadku działalności gospodarczej wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także NIP oraz REGON;
 • W przypadku podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia dodatkowo wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia;
 • Podmiot prowadzący działalność rolniczą powinien przedstawić zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej powinny posiadać przy rejestracji dowód osobisty.

Informacje, które powinny oprócz tego znaleźć się na dokumencie:

 • okres na który zamierzamy powierzyć pracę cudzoziemcowi
 • zawód, w którym będzie pracował
 • miejsce wykonywania pracy (adres, zalecam żeby był jak najbardziej ogólny, tzn.: jeżeli na przykład będzie pracował w którymś ze wielu sklepów w Krakowie, pisać – Kraków)
 • rodzaj umowy na podstawie której będzie wykonywana praca
 • wysokość wynagrodzenie brutto (tutaj należy pamiętać, że nie możemy zapłacić pracownikowi niższą stawkę niż ta, którą zadeklarowaliśmy na Oświadczeniu)
 • Imię, nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, państwo, obwód oraz miejscowość stałego zamieszkania (na Ukrainie), opcjonalnie numer wizy/karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec już przebywa w Polsce

Warto pamiętać o tym, że jeżeli cudzoziemiec nie zjawi się do pracy, musimy zawiadomić o tym Urząd Pracy stosownym Zawiadomieniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Nowelizacją ustaw w kontekście przepisów o ruchu bezwizowym

Prezentacji dostępne w formacie PDF poniżej