JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELA UKRAINY

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP. W związku z powyższym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia od 1 stycznia 2018 roku będzie możliwe tylko na nowym formularzu. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie uznany za złożony na niewłaściwym formularzu (będzie obarczony brakiem formalnym).

Uwaga:
Wszystkie rubryki we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę lub o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę powinny być wypełnione zgodnie z instrukcją (w szczególności pkt 6.3, dotyczący karalności cudzoziemca).

Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oświadczenie pracodawcy dot. karalności pracodawcy), stanowiące załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U z 2017 r., poz. 2345).

Należy bezwzględnie wypełnić wszystkie punkty oświadczenia oraz czytelnie – imieniem i nazwiskiem – podpisać przez osoby uprawnione – zgodnie z KRS – do reprezentowania firmy. Niniejsze oświadczenie nie może być podpisane przez pełnomocnika.

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 90 ust. 9 (zezwolenie na pracę sezonową) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń na okres lub okresy oznaczone datami.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

  • cudzoziemiec jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
  • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348), oraz
  • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla:

  • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ z miejscem stałego pobytu w Krakowie;
  • podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadających siedzibę w Krakowie;
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających miejsce stałego pobytu w Krakowie.

Opłaty

Przed złożeniem oświadczenia podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł – oddzielnie dla każdego cudzoziemca (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Opłatę należy uiścić na rachunek:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

nr konta: 49 1020 2892 0000 5002 0655 5124

Dowód wpłaty powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa podmiotu/imię i nazwisko, a także adres siedziby/miejsca pobytu stałego pracodawcy);
  • tytuł wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz dane cudzoziemca – imię i nazwisko cudzoziemca dla którego składane jest oświadczenie, wraz z podaniem daty urodzenia).

Szczegółowych informacji dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji Publicznej

oraz Informacji o Usługach Urzędu

pokój nr 124

telefon 12 68-68-219;

 e-mail: informacjapubliczna@gupkrakow.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z Nowelizacją ustaw w kontekście przepisów o ruchu bezwizowym

Prezentacji dostępne w formacie PDF poniżej